آیین‌نامه کمک معیشت جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد

 

هیئت وزیران در جلسه 17/03/1402 به پیشنهاد مشترک شماره ۴۷۵۰۴ /۰۲/۴۰۰ مورخ 10/02/1402 بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای بخشی از بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه اجرایی بند (ب – ١) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

 

ماده1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند

1- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

3- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

4- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- کمک معیشت: مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مندرج در قانون بودجه ماهانه به مشمولین پرداخت می‌گردد

6- مشمولین: جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین‌نامه شناسایی می‌شوند.

ماده ۲- متقاضیان برای بهره‌مندی از کمک معیشت موضوع این آیین‌نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد و یا ستاد کل (حسب مورد) ثبت و سپس اقرارنامه محضری مبنی بر نداشتن شغل و درآمد را در سامانه یادشده بارگذاری نمایند.

ماده ۳- بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مکلفند ظرف (۱۰) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کنند و دستگاه‌های یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (ان آی ایکس) به مرجع استعلام اعلام نمایند. مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاه‌های مذکور میباشد.

ماده ۴- بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) موظفند در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان این آیین نامه با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر (دهک‌های ۱ تا ۴) اقدام نمایند.

تبصره – بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) موظفند ظرف سه ماه، اطلاعات مشمولین دهکهای (۸) تا (۱۰) را پایش نموده و در مقاطع زمانی سه ماهه به ترتیب از دهک‌های بالاتر حذف و منابع حاصل را صرف تحت پوشش قرار دادن افراد در نوبت مشمول دهک‌های (۱) تا (۷) نمایند.

ماده ۵- بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مکلفند از تاریخ برقراری کمک معیشت برای مشمولین، حداقل یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت وی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نمایند و دستگاه‌های مذکور موظفند نسبت به پاسخ استعلام با قید فوریت اقدام نمایند. همچنین دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت وضعیت را راساً با قید فوریت به مرجع استعلام اعلام نموده تا بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره- ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- و سایر مقررات مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۶- کمک معیشت پرداختی به مشمولین بر اساس جدول زیر تعیین خواهد شد:

 

مشمولین دهک‌های ۱ تا ۴ دهک های ۵ تا ۷
جانبازان و آزادگان (با احتساب درصد جانبازی) زیر (۲۵) درصد و افراد تحت تکفل

جانبازان متوفی زیر (۲۵) درصد

۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جانبازان و آزادگان (با احتساب درصد جانبازی) (۲۵) درصد و بالاتر و افراد

تحت تکفل جانبازان متوفی بالای (۲۵) درصد

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 6۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
رزمندگان داوطلب (۶) تا (۱۲) ماه و رزمندگان وظیفه (۱۲) تا (۱۸) ماه ۵4,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
رزمندگان داوطلب (۱۲) ماه و بالاتر و رزمندگان وظیفه بالاتر از (۱۸) ماه ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵2,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

ماده ۷ بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاه‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه، بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار (حسب مورد) کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط

اقدام نمایند.

تبصره – پایگاه موظف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

ماده ۸- چنانچه مشمولین از صندوق‌های بازنشستگی حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک معیشت مقرر در این آیین‌نامه دریافت نمایند، صرفاً مابه‌التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در این آیین‌نامه توسط بنیاد یا ستاد کل (حسب مورد) پرداخت می‌شود.

ماده ۹ جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌گردند.

ماده ۱۰- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) است.

 

 

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور