درباره معاونت

معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از معاونتهای شش گانه بنیاد شهید است که بعنوان رابط و تنظیم‌گر روابط بنیاد با قوای سه‌گانه بوده با دارا بودن سه اداره کل وظایف مهمی را بر عهده دارد.ساختار سازمانی متناظر این معاونت در استانها، اداره حقوقی استان می باشد که در کنار دفاع از دعاوی له و علیه بنیاد، وظیفه ارائه خدمات معاضدت قضایی به آن بخش از جامعه هدف که مشمول دریافت این خدمات می باشند را برعهده دارد.