قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ كلیات

ماده ۱ـ تعاریف

الف ـ ایثارگر: در این قانون به كسی اطلاق می‌گردد كه برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از كیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.

تبصره ـ احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از كارافتادگی مشمولان این قانون در چارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس آیین‌نامهای خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همكاری بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ب ـ شهید و مفقودالاثر: به كسی اطلاق میشود كه جان خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

ج ـ جانباز: به كسی اطلاق میشود كه سلامتی خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهای جسمی یا روانی دچار شود.

د ـ اسیر: به كسی اطلاق میشود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد. 

هـ ـ آزاده: به كسی اطلاق میشود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین كلیه افرادی كه از تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۳۲تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بودهاند. 

تبصره ـ استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صلاحیتدار برسد.

وـ رزمنده: به كسی اطلاق میشود كه در راه تكوین، دفاع و حفظ ارزشها وكیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذی‌صلاح بهطور فعال حضور یافته باشد. 

تبصره ـ رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون كه شامل ایثارگران می‌باشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.

زـ خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی كه در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یكی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد. 

ح ـ خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان كه شامل همسر، فرزند و والدین آنها میشود. 

ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تكفل آنان تعلق می‌گیرد. 

ی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران: در این قانون به اختصار«بنیاد» نامیده می‌شود.

ماده ۲ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ كلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شركتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینكه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از كادر قضایی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلای دادگستری، كانونهای كارشناسان رسمی دادگستری، قوه‌مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شركتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و كلیه سازمانها و شركتهایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میكنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد. بانكها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و شركتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شركتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیئت علمی و كادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی كشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی. 

ب ـ سایر دستگاه‌ها و سازمانها و شركتها و مراكز تولیدی و توزیعی و خدماتی كه تحت پوشش قانون كار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند. 

فصل دوم ـ مسكن

ماده ۳ ـ خدمات مسكن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسكن؛ 

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیك؛ 

ج ـ ارائه تسهیلات بانكی بلندمدت با كارمزد حداكثر چهاردرصد (%۴) با بازپرداخت بیست ساله؛ 

د ـ ودیعه مسكن استیجاری؛ 

هـ ـ كمك بلاعوض؛

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسكن نامناسب؛ 

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری كه حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق میگیرد. 

تبصره ۱ ـ مشمولان دریافت خدمات مسكن عبارتنداز:
۱(اصلاحی۰۴/۱۲/۱۳۹۳) ـ همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقود‌الاثرها، جانبازان با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی و آزادگانی كه فاقد مسكن بوده یا دارای مسكن نامناسب میباشند.
۲ـ منتفی به‌ جهت اتمام مهلت اجراء.

تبصره ۲ ـ جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط به مسكن برخوردار نشدهاند، خدمات مرتبط به مسكن به همسران آنان كه مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌دار می‌باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطاء می‌گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفی كه دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات مسكن موردنظر به همسر آنان ارائه می‌گردد.

ماده ۳ مكرر(اصلاحی ۰۴/۱۲/۱۳۹۳)ـ دولت موظف است در اجرای بند«ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم در سال۱۳۹۱ به تعداد یكصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد(%۲۵) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد(%۷۰)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسكن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسكونی در هر سال (از سال۱۳۹۳) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیئت وزیران میرسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد(%۴) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسكن است.
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانكی تا سقف نرخ مصوب نظام بانكی بانكهای عامل اقدام نماید.

 بانكهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملك، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهاردرصد) اقدام نمایند.

تبصره ـ دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلا از وامهای كمتر از سقف وام مصوب در سال۱۳۹۰ استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید. 

تبصره(الحاقی۱۴/۱۲/۱۳۹۵)ـ ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالكیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسكن از هفتاد درصد (%۷۰) معافیت برخوردار می‌باشند.

ماده ۴(منسوخه ۰۴/۱۲/۱۳۹۳) ـ نسخ شده است.

ماده ۵ ـ به منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسكونی مشمولان این فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهای مربوط به مسكن نیز بهره‌مند نشده‌اند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیئت امناء میتواند بخشی از هزینه‌های تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید.

ماده ۶ ـ مشمولان این قانون برای احداث یك واحد مسكونی با زیربنای مفید تا یكصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یك بار با معرفی بنیاد معاف میباشند. مفاد این ماده در احداث مجتمعهای مسكونی نیز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ایثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (%۵۰) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یك بار معاف میباشند.

ماده ۷ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد(%۲۵) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقهای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقهای برای زمینهایی كه قیمت منطقهای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتیكه واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممكن نباشد دولت مكلف است به ازای آن جهت هریك از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداكثر سی درصد (%۳۰) از منازل اجاره به شرط تملیك خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمین در آپارتمانهای اجاره به شرط تملیك به مشمولان واجد شرایط پرداخت میشود.

ماده ۹ـ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده سازی كلا معاف و پرداخت این هزینه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است این معافیتها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می‌گردد.

ماده ۱۰ـ بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب سازی اماكن مسكونی و ساماندهی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.

ماده ۱۱ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و كشور موظفند كلیه هزینه‌های خدمات مربوط به آبرسانی، برق رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمانها را با هماهنگی بنیاد تأمین نمایند.
هزینه آب، برق و گاز مصرفی گلزارهای شهدا در مكانهایی كه تحت پوشش شهرداریها، اوقاف و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت كشور با هماهنگی بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های مزبور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم ـ بهداشت و درمان

ماده ۱۲ ـ حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مكمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی كشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی ذیربط با پیشنهاد مشترك بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد كل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۱۳ـ

 الف (اصلاحی ۱۹/۱۰/۱۳۹۷) ـ تأمین صددرصد(%۱۰۰) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مكمل و بیمه خاص (خدماتی كه مشمول قوانین بیمه همگانی و تكمیلی نمیگردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله براساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته منظور می‌گردد.

ب ـ (اصلاحی ۱۹/۱۰/۱۳۹۷) ـ بااجرای حكم این ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مكمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است. تعهدات دستگاه‌های اجرایی و بیمه‌های ذیربط در این خصوص، از تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تا زمان تصویب این قانون و تا پایان سال۱۳۹۷ به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل میشود. اجرای احكام این ماده مانع ارائه خدمات بیمه درمان تكمیلی توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به كاركنان شاغل موضوع این ماده نیست. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد.

ماده۱۴ـ بنیاد موظف است امكانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز را برای گروه‌های ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندامهای مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تأمین نماید. بدین منظور بنیاد میتواند ضمن استفاده از ظرفیت بخشهای دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران نسبت به توسعه یا تأسیس مراكز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۱ـ سازمان بهزیستی كشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول ایثارگران در مراكز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ـ بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشكی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

ماده ۱۵ـ بنیاد موظف است با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و كنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به ایجاد بانك جامع اطلاعات پزشكی و پیراپزشكی و تشكیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

ماده ۱۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واكسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده (۱۵) به صورت رایگان اقدام نماید.

ماده ۱۷ـ بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی كه امكان درمان آنان در داخل كشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر كمیسیون پزشكی و تأیید شورای عالی پزشكی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی كه در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش بینی می‌گردد، اقدام نماید.

ماده ۱۸ (اصلاحی۱۴/۱۲/۱۳۹۵) ـ بنیاد موظف است در چارچوب قوانین بهمنظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصدجانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی كه نیاز به رأی كمیسیون باشد نسبت به تشكیل كمیسیونهای پزشكی اقدام و جهت تعیین نحوه از كارافتادگی كلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبه‌ه و براساس آیین‌نامهای كه به پیشنهاد بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح و با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ماده ۱۹ـ بنیاد موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارك پزشكی و سابقه مجروحیت موجود در بیمارستانها و كلیه مراكز پزشكی، درمانی و ستادهای تخلیه مجروحان و جلوگیری از امحاء، مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امكانات رایانهای نسبت به تشكیل و تمركز بانك اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نماید.

ماده ۲۰ـ بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی كشور به منظور ارائه خدمات مشاورهای و مددكاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان «مراكز مشاورهای و مددكاری ایثارگران» را تأسیس نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همكاری وزارتخانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم ـ تسهیلات اداری و استخدامی

ماده ۲۱ (اصلاحی۱۴/۱۲/۱۳۹۵)ـكلیه دستگاه‌های موضوع ماده(۲)این قانون مكلفند حداقل بیست و پنج درصد (%۲۵) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شركتی كه وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد(%۲۵) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یك سال و بالای یك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (%۵) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه‌هها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد(%۲۵) و آزادگان كمتر از یك سال اسارت اختصاص دهند. 

تبصره ۱ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كارافتاده كلی، آزادگان از كارافتاده كلی و فرزندان آنان كه علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با كسب حد نصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمونهای استخدامی پذیرفته شوند میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداكثر سن بهرهمند گردند.

تبصره ۲ـ كلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یكی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یكی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.

تبصره۳ـ كسب حداقل هشتاد درصد(%۸۰) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری الزامی است.

تبصره۱(الحاقی۱۴/۱۲/۱۳۹۵)ـ وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداكثر پس از سهماه رسمی قطعی می‌گردد. 

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبه‌ه، شاغل در كلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محكومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از كلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار میشوند.

ماده ۲۲ ـ بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان، كه بنا به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد دارای عائله تحت تكفل قانونی محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حركتی) باشند، علاوه بر پرداختیهای موضوع این قانون، در صورتی كه نسبت به نگهداری فرد یا افراد یاد شده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت مینماید.

ماده ۲۳ـ بنیاد مكلف است به كلیه والدین شاهد به میزان معادل یك و نیم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت مستمری پرداخت نماید.

ماده ۲۴ ـ همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد (%۵۰) و بالاتر، شیمیایی و اعصاب و روان (متوفی یا در قید حیات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده‌اند، در صورت شاغل بودن میتوانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای كامل بهرهمند گردند.

تبصره ۱ـ همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد(%۵۰)و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از پنج سال براساس آیین‌نامهای كه به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد از یك تا پنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهرهمند میگردند.

تبصره ۲ ـ كلیه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاری برخوردار میگردند.

تبصره ۳ ـ رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی‌باشد.

ماده ۲۵ ـ به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (%۵۰) و بالاتر و آزادگان متوفی كه فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تكفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق كاركنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت كننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده میباشند.

ماده ۲۶ (اصلاحی۱۴/۱۲/۱۳۹۵) ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد(%۵۰) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی، جانبازان دارای محدودیت جسمی حركتی به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت كاری كه از جانبازان مراقبت میشود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. 

تبصره ۱(الحاقی۱۴/۱۲/۱۳۹۵)ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا كه دارای بیماریهای خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حركتی میباشند پس از تأیید كمیسیون پزشكی بنیاد، مشمول این ماده میشوند. 

تبصره 2 (الحاقی14/12/1395)ـ جانبازان گروه بیست و پنج درصد(%25) تا چهل و نه درصد (%49) ضریب كا (K) بهرهمندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد. 

ماده ۲۷ ـ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبه‌ه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور (یك به یك و نیم) محسوب می‌گردد. دولت مكلف است مابه‌التفاوت كسور بیمه و بازنشستگی سهم كارمند و یا كارگر و كارفرما را برای مدت مذكور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول كسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یكجا به صندوقهای مربوط واریز نماید.

ماده ۲۸ ـ كلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا و مفقودان زیر دیپلم و احتساب مزایای یك مقطع تحصیلی بالاتر به كلیه شهدا و مفقودان دارای مدرك دیپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.

فصل پنجم ـ اشتغال و كارآفرینی

ماده ۲۹ ـ خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن كه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط شغل مورد نظر باشند میتوانند از خدمات این فصل برخوردار شوند.

تبصره ـ رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولویت بعدی برای استفاده از خدمات موضوع این فصل میباشند. 

ماده ۳۰ ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظفند ضمن هماهنگی با بنیاد در راستای جذب نیروی انسانی مورد نیاز كارگاه‌های تابع قانون كار، مشمولان موضوع ماده (۲۹) این قانون را در اولویت قرار دهند.

ماده ۳۱ـ به منظور تشویق كارفرمایان كارگاه‌ها به جذب مشمولان موضوع ماده (۲۹) این قانون، دولت موظف است كارفرمایانی را كه با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی كه مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود مینمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:

الف ـ حق بیمه سهم كارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبه‌ه به میزان صد درصد (%۱۰۰) و سایر مشمولان موضوع ماده (۲۹) این قانون به میزان پنجاه درصد (%۵۰) حداقل به مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت می‌گردد. 

ب ـ كاهش مالیات كارفرمایان این گونه كارگاه‌ها از طریق احتساب یكصد و پنجاه درصد (%۱۵۰) حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال. 

ج ـ كارفرمایانی كه اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (۲۹) این قانون حداقل به مدت پنج سال مینمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد (%۷۵) یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده (۲۴) قانون كار بر حسب نوع شغلی كه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت بهرهمند میشوند. 

ماده ۳۲ ـ بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و كارآفرینی ایثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. منابع مالی این صندوق به شرح زیر تأمین می‌گردد:
الف ـ بودجه عمومی دولت؛
ب ـ وجوه برگشتی از محل اقساط وامهای اشتغال پرداختی به ایثارگران (وجوه اداره شده)؛
ج ـ سایر منابع بنیاد (منابع داخلی بنیاد).

ماده ۳۳ ـ در صورتی كه در راستای دستیابی فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و آزادگان بیكار به مشاغل مناسب، نیاز به فراگیری دوره‌های آموزشی و مهارتی باشد، به منظور تأمین حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش(حداكثر تا هجده ماه) كمك هزینه زندگی معادل هفتاد و پنج درصد (%۷۵) حداقل حقوق كاركنان دولت و برای یك بار توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

ماده۳۴ ـ برای بهرهمندی افراد واجد شرایط این فصل، ضمن هماهنگی دستگاه‌ها و مراكز ارائه دهنده امكانات فوق با بنیاد مشروط بر آن كه قبلا از تسهیلات این فصل استفاده نكرده باشند تا سیدرصد (%۳۰) از امكانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص مییابد:

الف ـ واگذاری غرفه میادین و بازارچه‌های خوداشتغالی و دكه از طریق شوراهای اسلامی و با هماهنگی شهرداریها؛ 

ب ـ سهمیه پذیرش دوره‌های كوتاه مدت و بلندمدت آموزشهای مهارتی، تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفهای به همراه تسهیلات رفاهی به ویژه خوابگاه؛ 

ج ـ اجرای دوره‌های كارورزی خاص فارغ التحصیلان توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط؛ 

د ـ اعزام نیروی كار به خارج از كشور، توسط دستگاه‌های مشمول این قانون. 

ماده۳۵ ـ دولت مكلف است سازوكارهای مناسب را برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشمولان این فصل از محل تسهیلات تكلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالی، برنامه كمكهای فنی و اعتباری (ملی و استانی) در لوایح بودجه سالانه پیشبینی و اجراء نماید.

ماده ۳۶ ـ به منظور ساماندهی موضوع اشتغال مشمولان این قانون در سیاستگذاریهای كلان، رئیس بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواهد داشت.

فصل ششم ـ معیشت و رفاه

ماده۳۷(اصلاحی۱۴/۱۲/۱۳۹۵) ـ كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان، فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبه‌ه شاغل و حالتاشتغال در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون به شرح تبصره‌های زیر حسب مورد تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره۱ ـ كلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.

تبصره۲ ـ شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی كه از بودجه عمومی دولت استفاده میكنند و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمایند.

تبصره۳ ـ دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیشبینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده۳۸ ـ حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاه‌های موضوع ماده(۲) این قانون كه به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذیصلاح نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، كمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبه‌ه اعزام و به دلیل حضور در جبه‌ه و یا بر اثر ترور شهید، مفقودالاثر، جانباز از كارافتاده كلی و آزاده ازكارافتادهكلی گردیدهاند. طبق مقررات، همطراز كادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ حقوق وظیفه جانبازان غیرحالتاشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می‌گردد. 

ماده ۳۹ ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتادهكلی دستگاه‌ها، اعم از كشوری و لشكری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می‌گردد.

تبصره۱ـ حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتادهكلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت می‌گردد.

تبصره۲ (اصلاحی۰۳/۰۷/۱۳۹۲)ـ حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازكارافتادهكلی موضوع مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (۲) این قانون قطع نمی‌گردد.

ماده۴۰ـ حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالتاشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه و به شكل تبصره‌های زیر عمل میشود.

تبصره ۱ـ حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالتاشتغال، اعم از اینكه در اجرای قانون مذكور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه كاركنان همتراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال می‌گردد.

تبصره ۲ ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا، جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذیربط پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳ ـ مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از كلیه امتیازات منظور شده برای شاغلات همتراز (مانند پاداش پایان خدمت و غیره) برخوردار میگردند. دستگاه مجری حكم حقوق بازنشستگی مكلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذكور خواهد بود.

ماده۴۱ ـ جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (%۷۰) در صورت مسافرت داخلی از طریق هر یك از شركتهای دولتی یا خصوصی هواپیمایی، راه آهن و كشتیرانی با ارائه كارت ایثارگری و یا معرفی نامه بنیاد از پرداخت پنجاه درصد(%۵۰) هزینه بلیط مسافرت معاف میباشند.

تبصره ۱ـ كلیه مشمولان این ماده از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس و مترو (داخل شهری) معاف میباشند.

تبصره ۲ـ مشمولان این ماده در پروازهای خارجی با معرفی نامه بنیاد برای یك بار در سال از پنجاه درصد (%۵۰)تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهرهمند میباشند.

تبصره ۳ـ تخفیف موضوع این ماده در بخشهای دولتی و خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخت میشود.

ماده۴۲ ـ معافیت ایثارگران و فرزندان ذكور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومی طبق قانون نظام وظیفه عمومی و اصلاحات آن و تدابیر فرمانده كل نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده۴۳ ـ سازمان حج و زیارت موظف است هر ساله پنج درصد (%۵) تا ده درصد (%۱۰) از سهمیه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدین شاهد كه توسط بنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف میشوند اختصاص دهد.

ماده۴۴ ـ وزارت كشور ضمن هماهنگیهای لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و كارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیك و مناطق مربوط را برای جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر، براساس معرفی نامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید.

ماده۴۵ ـ دولت مكلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای كلیه جانبازان پنجاه درصد(%۵۰) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) الی چهل و نه درصد (%۴۹)كه به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حركتی دارند، پیشبینی نماید.

تبصره ۱ ـ آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی كه به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد معلول شناخته میشوند میتوانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده نمایند.

تبصره ۲ ـ آیین‌نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، كارمزد و میزان كمك بلاعوض توسط بنیاد و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۴۶ ـ دولت مكلف است نسبت به تأمین و پرداخت پنجاه درصد (%۵۰) هزینه بیمه عمر خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان كه توسط هیچ یك از دستگاه‌های دولتی تحت پوشش بیمه مذكور نمیباشند، اقدام نماید.

ماده۴۷ ـ دولت مكلف است همه ساله مبلغی را به منظور كمك به صندوق ذخیره ایثارگران كه توسط بنیاد تشكیل خواهد شد در بودجه سالانه بنیاد پیشبینی نماید.

ماده۴۸ ـ بنیاد مكلف است پس از فوت هر یك از ایثارگران غیر مستخدم دولت، كمك هزینه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن، به خانواده آنان مشروط بر اینكه به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند پرداخت نماید.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی كشوری و لشكری برای ایثارگران مستخدم خود، طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند.

ماده۴۹ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یك نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت مصوب۲۶/۰۲/۱۳۷۵و اصلاحیه‌های بعدی آن را به میزان دو برابر پرداخت نمایند.

تبصره ـ پرداخت هدیه ازدواج به مشمولان این ماده كه تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی نیستند به عهده بنیاد است.

ماده۵۰ ـ تسهیلات بانكی (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان برای یك نوبت به میزان دو برابر ضوابط بانكی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرضالحسنه تعیین می‌گردد.

ماده۵۱ (اصلاحی۱۴/۱۲/۱۳۹۵) ـ كلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (%۲۵) حداقل حقوق كاركنان دولت را كه هر سال توسط دولت تعیین میشود، به عنوان فوقالعاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند. 

تبصره ۱ـ به افراد موضوع ماده مذكور كه در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ـ این فوقالعاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان ازكار افتادهكلی كه از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون برخوردار گردیدهاند تعلق نخواهد گرفت.

ماده۵۲ ـ بیمه درمانی فرزندان ذكور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداكثر به مدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده۵۳ ـ كلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یك ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاه‌های ذیربط پرداخت نمایند.

ماده۵۴ ـ كاركنان شهید و جانباز و آزاده ازكارافتاده كلی همانند سایر كاركنان شاغل دستگاه‌ها، از كلیه تسهیلات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به كاركنان دستگاه‌ها، نظیر دفترچه اتكا، علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند شد.

ماده۵۵ ـ جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگی فوت نمایند، عائله تحت تكفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

ماده۵۶ (اصلاحی۱۴/۱۲/۱۳۹۵) ـ صددرصد(%۱۰۰) حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعاده‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبه‌ه از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. 

ماده۵۷ ـ مرخصیهای استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت كه براساس ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) پس از ورود به كشور مصوب۱۳/۰۹/۱۳۶۸سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود.
همچنین آزادگانی كه بعد از اسارت شاغل شده‌اند از این مزایا برای مدت اسارت بهرهمند خواهند شد.

ماده۵۸ ـ وزارت دادگستری با همكاری قوه قضاییه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضایی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ هزینه ارائه خدمات حمایت قضایی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره۲ ـ شكایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده درخصوص عدم اجرای این قانون دركمیسیون ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می‌باشد.

ماده ۵۹ ـ قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (%۲۵) سهمیه صدور پروانه سر دفتری و وكالت و مجوز كارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبه‌ه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند. 

ماده۵۹ مكرر (الحاقی۱۴/۱۲/۱۳۹۵) ـ قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی، مركز وكلای و كارشناسان قوه‌قضاییه، مكلفند سیدرصد (%۳۰) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الكترونیك، سردفتری، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (%۱۰)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبه‌ه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبه‌ه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند. 

ماده۶۰ (اصلاحی۱۴/۱۲/۱۳۹۵) ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا كه قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكاری نموده‌اند صرفاً برای یك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

تبصره ـ افرادی كه به موجب رأی صادره از مراجع قضایی یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محكومیت از كار بركنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده ۶۱ ـ آیین‌نامه اجرایی این فصل از سوی بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

فصل هفتم ـ امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ماده ۶۲ ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراكز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سكونت خانواده آنان و یا نزدیكترین محل و همچنین تغییر رشته همتراز در گروه آزمایشی مربوط برای یك بار اقدام نمایند.

ماده۶۳ ـ با هدف توسعه، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد، ایثار و شهادت، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با شرح وظایف و تركیب زیر تشكیل میشود.

الف ـ شرح وظایف :
۱ ـ سیاستگذاری در زمینه احیاء، حفظ، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت؛
۲ ـ ساماندهی و هماهنگی در برنامه ریزیهای كلان دستگاه‌ها و نهادهای متولی دولتی و غیردولتی؛
۳ ـ به كارگیری ظرفیتهای جامعه و كشور برای تحقق اهداف شهیدان، جانبازان و آزادگان؛
۴ ـ ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

ب ـ تركیب :
۱ ـ رئیس جمهور بهعنوان رئیس شورا؛
۲ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
۳ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
۴ ـ وزیر آموزش و پرورش؛
۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی؛
۶ ـ وزیر كشور؛
۷ ـ رئیس ستاد كل نیروهای مسلح؛
۸ ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران؛
۹ ـ نماینده ولی فقیه در بنیاد؛
۱۰ـ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس؛
۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
۱۲ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
۱۳ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛
۱۴ـ یكی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم؛
۱۵ـ رئیس مركز رسیدگی به امور مساجد؛
۱۶ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور؛
۱۷ـ دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون اجتماعی با معرفی كمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی. 

تبصره ۱ـ دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر می‌باشد و مسئولیت پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت شورا را برعهده خواهد داشت.

تبصره ۲ـ دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از تشكلها و سازمانهای غیردولتی فرهنگی، هنری، پژوهشی و ورزشی كه در حوزه ایثارگران فعالیت مینمایند، حمایتهای مادی و معنوی به عمل آورند.

تبصره ۳ـ دستورالعملهای داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره ۴ـ مصوبات این شورا با تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۶۴ ـ باتوجه به ضرورت حفظ، جمعآوری و تمركز كلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران، دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی، هنری، تاریخی و علمی مكتوب و غیرمكتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با رعایت اصول طبقه بندی به عمل آورد.

تبصره ۱ ـ در صورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.

تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط بنیاد با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مركز اسناد ملی، ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۵ ـ به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(%۲۵) و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ویژه اعطاء خواهد شد اعطای نشان ویژه به كلیه ایثارگران، تابع آیین‌نامه اجرایی خواهد بود كه در كارگروهی متشكل از نمایندگان بنیاد، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ستاد كل نیروهای مسلح با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این نشان غیر از نشانهای دولتی است كه تحت آیین‌نامه مربوط اعطاء میشوند.

ماده۶۶ ـ بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (%۱۰۰) هزینه شهریه كلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مشغول تحصیل می باشند، اقدام نماید.

تبصره ـ تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامهای خواهد بود كه توسط بنیاد و با همكاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۶۷ ـ بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینه‌های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه‌های آموزش عمومی و سایر برنامه‌های آموزش عالی از محل اعتباراتی كه به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ بنیاد موظف است نسبت به پرداخت كمك هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های آنان اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی بنیاد و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۶۸ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی امور فرهنگی كشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و هنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرمندانی كه در این زمینه فعالیت میكنند به خصوص هنرمندان ایثارگر حمایت نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی و تعیین میزان تولیدات برنامه‌های مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همكاری بنیاد حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۶۹ ـ به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه‌های ملی و بینالمللی، بنیاد موظف است با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف شش ماه آیین‌نامهای را در این خصوص تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

ماده۷۰ (اصلاحی۰۴/۱۲/۱۳۹۳) ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بورس های تحصیلی داخل و خارج از كشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دكترای تخصصی بیست و پنج درصد (%۲۵) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد(%۲۵) اختصاص دهند.

سهمیه ورود با پنج درصد (%۵) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (%۲۵) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد(%۲۵) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه‌ه به سیدرصد (%۳۰) افزایش مییابد.  

تبصره ـ درصورتیكه سهمیه بیست و پنج درصد (%۲۵) ایثارگران (مشمولین (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تكمیل نگردد و پنج درصد (%۵) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (%۲۵) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (%۲۵) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه‌ه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مكلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (%۲۵) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (%۵) مذكور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (%۲۵) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (%۲۵) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه‌ه كه شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

تبصره ـ كسب حداقل هفتاد درصد (%۷۰) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان در خصوص رشته‌های پزشكی هشتاد درصد(%۸۰) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد. 

ماده۷۱ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امكانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زیر را انجام میدهد: :« باتوجه به تذكر (۱) بند «پ» ماده (۹۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، حكم بند «پ» ماده (۹۰) این قانون در طول اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بر بند «الف» ماده (۷۱) قانون جامع و اصلاحات بعدی حاكم است. به موجب تذكر بند «پ» ماده (۹۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه؛ شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند «پ» ماده (۲) قانون احكام دائمی به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند «پ» ماده (۹۰) قانون برنامه اصلاح میشود.

(پ ـ كلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراكز علمی كه از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مكلفند حداقل بیست درصد (%۲۰) اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (%۱۵) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبه‌ه كه دارای مدرك علمی دكتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت كاركنان غیرهیئت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیتهای اخلاقی استخدام كنند. احكام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیئت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز میشود. مسئولیت اجرای احكام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاه‌های مذكور است در اجرای این حكم مقامات یادشده مكلف به اتخاذ تصمیم میباشند».
تبصره ۱ـ مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته میشوند.
تبصره ۲ـ در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداكثر شصت سال سن میتواند درخواست بازنشستگی نماید).

دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل بیست درصد (%۲۰) اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبه‌ه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد(%۲۵)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد(%۵۰)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت كه دارای مدرك علمی مورد تأیید وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» میباشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت كاركنان غیر هیئت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسئولیت اجرای این حكم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاه‌های مذكور است. مقامات یاد شده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم میباشند. احكام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز میشود.

ماده۷۲ ـ باتوجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانواده‌های آنان، كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲) این قانون كه دارای امكانات تفریحی فرهنگی، هنری و ورزشی میباشند با در نظر داشتن اصل عزتمندی، برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد(%۵۰) تخفیف در بهرهمندی از این تسهیلات در نظر گیرند.

فصل هشتم ـ منابع مالی و نظارت

ماده۷۳ ـ منابع مالی مورد نیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیاد، در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیشبینی خواهد شد.

تبصره ۱ ـ سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنیاد هر ساله در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی می‌گردد.

تبصره ۲ ـ به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای خدمات رسانی به ایثارگران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مكلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران و برنامه‌های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده ۷۴ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، رئیس بنیاد موظف است گزارش عملكرد هرسال را كه براساس شاخصهای هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است حداكثر تا پایان آذر ماه سال بعد به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱ ـ كلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند هر ساله گزارش عملكرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند.

تبصره ۲ ـ ارائه گزارش از سوی دستگاه‌هایی كه مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظمله خواهد بود.

ماده۷۵ ـ نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هر فصل طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود كه توسـط بنیـاد با همكاری معاونت برنامهریزی و نظـارت راهبردی رئیس جمهور، ستاد كل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذیربط(حسب مورد) تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۶ ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیالاثر می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تیرماه یك هزار و سیصد و هشتاد و شش كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در تاریخ بیست و پنجم شهریورماه یك هزار و سیصد و هشتاد و پنج، بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (و)، (ط) ماده (۱) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳) و مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۷) و تبصره‌های آن، (۴۱) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، (۴۹)، (۵۲)، (۵۵)، (۵۶) و بخش اخیر فراز اول و فراز دوم ماده (۵۷) و مواد (۶۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با این قید كه: قوانینی كه از سال ۱۳۸۶ تا ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد. موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

عبارات الحاقی به ماده (۲۱) كه در پی تطبیق با حكم بند و ماده (۴۴) قانون برنامه پنجـم به شرح ذیل به آن افزوده شده است، در طول برنامه پنجم معتبر است و جایگزینی نیروهای خروجی خود، شهدا و فرزندان و همسران، یك سال و بالای یك سال اسارت و و پنج درصد (%۵) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه‌هها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (%۲۵) و آزادگان كمتر از یك سال اسارت اختصاص دهند.
بدیهی است سایر احكام مواد، بندها، اجزاء و تبصره‌های كلیه قوانینی كه طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجم و بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.
این قانون از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام ۰۲/۱۰/۱۳۹۱به مدت چهار سال به صورت آزمایشی لازمالاجراء است. فهرست قوانینی كه برای مجریان غیرقابل استناد است، به شرح زیر اعلام میشود:
۱ ـ عبارت: شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنجدرصد (%۲۵) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان از بند «ک» ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹؛

 ۲ ـ بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۹۰ ؛
۳ ـ بند «هـ» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹؛
۴ـ بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۴/۰۸/۱۳۹۱؛( تبصره‌های این بند به قوت خود باقی است) ؛
۵ ـ بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹؛
۶ ـ عبارت «برخورداری از مزایای بیمه مذكور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم كارمند توسط افراد فوقالذكر و سهم كارفرما توسط دولت است». از ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹؛

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 ـ تبصره‌های بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

تبصره۱ـ بنیادشهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با الویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید.

تبصره ۲ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه‌ه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

 تبصره ۳ـ کلیه مسئولین دستگاه‌ها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون میتوانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار میشود.

 معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران برحسن اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی نظارت مینمایند.